MANIFEST ZA DEMOKRATIZÁCIU EURÓPY

Európa sa zdemokratizuje, keď sa zvrhne oligarchia!

Pri všetkých ich obavách z inflácie, migrácie, populizmu, klimatických zmien, pandémií, bezpečnosti a terorizmu sa mocnosti Európy skutočne desia len jednej perspektívy: Demokracie! Hovoria v mene demokracie, ale v praxi ju len popierajú, vyháňajú a potláčajú. Snažia sa demokraciu kooptovať, obchádzať, korumpovať, mystifikovať, uzurpovať a manipulovať s ňou, aby zlomili jej energiu a zastavili jej možnosti.

Vláda európskych národov, vláda demosu, je totiž spoločnou nočnou morou:

Big Tech, Big Pharma, trvalo zachraňovaní bankári, správcovia fondov, poisťovne, bezpečnostno-vojensko-priemyselný komplex – skrátka, obnovená tapiséria kartelov, ktoré neustále pohŕdajú mnohými a  ich organizovaným prejavom.

  • Ich armáda nevolených byrokratov, „technokratov“ a lobistov, ktorí ťahajú za nitky vlád vo všeobecnosti a najmä inštitúcií EÚ
  • Politické strany, ktoré sa odvolávajú na liberalizmus, demokraciu, slobodu, environmentalizmus, sociálnu spravodlivosť atď., len aby pri moci zradili svoje najzákladnejšie princípy
  • Vlády, ktorých politika socializmu pre finančníkov a tvrdej úspornej politiky pre všetkých ostatných podnecuje nativistický populizmus, proti ktorému sa tieto vlády drzo tvária, že bojujú
  • Korporácie, ktoré používajú pojmy ako „udržateľnosť“ a „neutrálnosť“, len aby pokračovali v bežnom podnikaní a ekologicky umývali svoj vandalizmus v planetárnom meradle
  • mediálni magnáti, ktorí normalizovali dezinformácie a šírenie strachu premenili na zbraň

V jadre obnovujúceho sa autoritárstva, „liberálneho“ aj „populistického“, sa skrýva podvod: vysoko politický, zhora nadol riadený, netransparentný rozhodovací proces sa prezentuje ako „apolitický“, „technický“, „procedurálny“, „neutrálny“ a, áno, „demokratický“. Jeho skutočným cieľom je zabrániť obyvateľom Európy vykonávať demokratickú kontrolu nad svojimi komunitami, pracoviskami, životným prostredím, peniazmi, technológiami a vplyvom na zvyšok sveta. Hrubé vykorisťovanie ľudí, zvierat a našej planéty sa stáva skrytým cieľom, jediným motívom, jediným kompasom.

Cenou za tento podvod nie je len koniec demokracie, ale aj trvalý hospodársky úpadok, spoločenská stagnácia, technologická zaostalosť, xenofóbia a ničenie klímy – strašná, celková porážka európskej civilizácie. Musí existovať iný spôsob. A je! Je to cesta, ktorej sa „oficiálna Európa“ bráni všetkými šľachami svojho autoritárskeho zmýšľania: Demokratická revolúcia! Naše hnutie DiEM25 vzniklo 9. februára 2016 v Berlíne s cieľom vyvolať práve takúto revolúciu. Prišli sme zo všetkých kútov Európy, ale aj z iných častí. Spájajú nás rôzne kultúry, jazyky, prízvuky, príslušnosť k politickým stranám, ideológie, farba pleti, rodová identita, viera, schopnosti a predstavy o dobrej spoločnosti. Základom DiEM25 sa stala jedna jednoduchá, radikálna myšlienka, ktorá nás spojila: Európa sa buď zdemokratizuje, alebo sa rozpadne! Odvtedy úspech našich vládnucich tried pri zabraňovaní demokratizácii Európy potvrdil našu predpoveď: Brexit, nové rozdelenie medzi Východom a Západom, ktoré sa objavilo, zatiaľ čo priepasť medzi Severom a Juhom sa prehĺbila, neľudské zaobchádzanie s utečencami, opustenosť mladých a starých, potláčanie práva žien a LGBTQIA+ na sebaurčenie a slobodu zo strany patriarchátu, ekologické praktiky fosílneho priemyslu – to je dedičstvo celoeurópskej porážky demokracie. Demokracia znamená „vládu mnohých“, ktorí sú podľa definície chudobnejší. Jej opakom je oligarchia, ktorá znamená „vládu niekoľkých“, podľa definície bohatších. Európanom sa hovorí, že žijeme v demokracii, na rozdiel od tých na východe, ktorí sú pod palcom slovanských oligarchov. Je to lož. Právny štát je v Európe našťastie lepšie zavedený, ale v skutočnosti Európania žijú v tvrdých oligarchiách, v ktorých sa občas konajú voľby, ktorých výsledky sa ignorujú, ak sú v rozpore so záujmami európskych oligarchov. V tieni tohto žalostného dedičstva DiEM25 teraz aktualizuje našu jednoduchú radikálnu myšlienku: Aby sa Európa zdemokratizovala, ľudia musia zvrhnúť jej jednotnú oligarchiu!

AKO SA EURÓPA STALA ZÓNOU BEZ DEMOKRACIE

Pod vedením hegemónie USA a s podporou domácich oligarchií sa povojnová západná Európa sa podriadila kartelu finančných inštitúcií a ťažkého priemyslu (neskôr ooperujúcemu s vlastníkmi poľnohospodárskych podnikov), ktorého pôvodným cieľom bolo stanoviť ceny a prerozdeliť oligopol prostredníctvom byrokracie so sídlom v Bruseli. Vznikajúci kartel a jeho EÚ sa obávali demosu a opovrhovali myšlienkou vlády ľudu.

Trpezlivo a metodicky sa zaviedol proces depolitizácie rozhodovania a zaviedol sa proces rozhodovania. Výsledok? Dôležité rozhodnutia z našich parlamentov do EÚ bez demokracie zóny, kde sú rozhodnutia zahalené do všadeprítomného pseudotechnokratického fatalizmu. Národný politici boli za svoj súhlas bohato odmenení. Každý, kto je proti tomu procesu odpolitizovania je označený za „neeurópskeho“ a považuje sa za hrozbu pre Európu.

Vytvorenie eura sa ukázalo ako historický moment: nikdy predtým, od čias kapitalizmu sa žiadnej oligarchii nepodarilo tak rozhodným spôsobom zbaviť vlády nástrojov na výrazné prerozdelenie príjmov a bohatstva. Menová únia podľa oligarchov pre oligarchov, v ktorej sa žiadny štát nemôže dotknúť ich hromadiaceho sa bohatstva, je splnený sen oligarchov. Obava Margaret Thatcherovej, že euro bude „federácia cez zadné dvierka“, bola úplne zbytočná. Prečo ohrozovať ich imunitu pred demokraciou tým, že umožníme demokraticky zvoliť federálnu vládu?

Krach v roku 2008 vyvolal voľný pád bánk, na ktorý oligarchické euro nebolo navrhnuté. Keď sa bankári sveta spojili, aby prinútili vlády, aby ich zachránili, kontinentálne európske vlády dostali pokyn, aby straty bankárov preniesli na plecia najslabších európanov: socializmus pre bankárov, kruté úspory pre masy. Výsledok? Masívne rozhorenie už existujúcich rozporov medzi severnou a južnou Európou, medzi východom a západom Európy, medzi Bruselom a Londýnom a samozrejme, medzi tými, ktorí majú, a tými, ktorí nemajú, v každej krajine.

Len čo vypukla európska kríza, bruselský kartel, ECB, všetky európske mocnosti, spolu s MMF vyslali armády byrokratov, aby skonfiškovali majetok, dôchodky, a všetky zvyšné prostriedky slabších ľudí. Zamaskovali masívnu bankovú záchranu bánk ako solidaritu s Grékmi, Írmi, Portugalcami atď. v skutočnosti išlo o solidaritu s bankstermi –  najzbankrotovanejšími a najskorumpovanejšími z bankového sektora.

Keď Gréci zinscenovali svoju grécku jar a hlasovali za odmietnutie nadnárodných oligarchii, ich demokracia bola zfúknutá. Od tohto momentu v roku 2015 je na stene nápis: Demokracia nemôže zmeniť nič, čo oligarchia chce zachovať!

Za týmto účelom, naše oligarchie bez hraníc, harmonicky spolupracujú aby proti sebe poštvali hrdé mierumilovné národy: Sever proti Juhu Európanov, východných proti západným, všetkých proti cudzím „iným“. Dokonca aj v rámci ľavice vzniklo hrubé rozdelenie medzi tými, ktorí chceli zrušiť euro, resp. EÚ, a tými, ktorí to nechceli. Známa stratégia „rozdeľuj a panuj“ umožnila eurooligarchii, ktorá spôsobila krízu, možnosť prezentovať sa ako jediná záchrana a liek.

Oligarchická moc sa ďalej prehlbuje s pribratím korporátnych mrakov, technológií s umelou inteligenciou na účely privatizácie zdravotníctva, vzdelávania a všetkých zostávajúcich spoločných statkov; v protiklade k presadzovaniu technológií do služieb spoločnosti. Nikdy nezmeškajú šancu využiť krízu (napr. pandémiu, vojnu na periférii Európy), naše eurooligarchia nachádza spôsoby, ako masívne zvýšiť výdavky na svoje obľúbené mizantropické technológií (od dohľadu po zbrojenie) a zároveň zavádza tvrdé úsporné opatrenia na Európanov a naše životné prostredie.

Rok čo rok sa ukazuje, že triumfujúca oligarchia je pripravená a ochotná zmeniť všetko, čo bude potrebné na zabezpečenie toho, aby všetko… zostalo rovnaké!

PREČO DiEM25?

Iniciatíva DiEM25 vznikla, keď sa kríza a úpadok Európy stali neprehliadnuteľnými: bankári sa spájali naprieč hranicami, aby si zabezpečili ďalšie záchranné balíky. Európski politickí vládcovia sa sprisahali, aby za tieto záchranné balíky zaplatili zavedením všeobecných celoeurópskych úsporných opatrení. Rasisti, dokonca aj priami fašisti, začali dvíhať svoje škaredé hlavy. Aby sme ich zastavili a zabránili európskym mocnostiam v nezvratnom rozdelení a vládnutí nad národmi Európy, založili sme 9. februára 2016 DiEM25 – prvé nadnárodné hnutie v dejinách Európy. Naša myšlienka bola zrejmá: finančníci, byrokrati a fanatici sa spojili naprieč hranicami. Prišiel čas, aby progresívci urobili to isté.

Náš manifest z roku 2016 znamenal radikálny odklon od lenivého a hlboko urážlivého opisu stretu medzi Germánmi a Grékmi Európy, medzi „mravcami“ zo severu a „kobylkami“ z juhu. Namiesto toho vysvetľoval, že Európa sa rozpadá (predpoveď, ktorú o niekoľko mesiacov neskôr potvrdil Brexit), pretože všemocná aliancia oligarchických kobyliek (zo Severu a Juhu) vykladá svoje hazardné straty na oslabené plecia ťažko pracujúcich mravcov (zo Severu a Juhu).

Náš manifest z roku 2016 objasnil, že xenofóbia je zrkadlovým obrazom triednej vojny, ktorú rozpútala európska nadnárodná oligarchia proti znevýhodneným obyvateľom každej európskej krajiny. Opisovalo sa v ňom, že ultrapravičiari a poskokovia oligarchie sú opačnými stranami tej istej mince. Ukázalo sa, že sa navzájom potrebovali, pretože stúpenci oligarchov zavádzali úsporné opatrenia, ktoré vyvolávali nespokojnosť, ktorá živila ultrapravicu, zatiaľ čo vyhliadky ultrapravičiarov na víťazstvo vo vláde spôsobovali, že voliči stále volili stúpencov oligarchov.

Transnacionalizmus v akcii

O každej politike, aj keď je špecifická pre jeden región alebo krajinu, rozhodujú všetci členovia v paneurópskom hlasovaní, čím sa DiEM25 stáva skutočne jednotným, nadnárodným hnutím.

Konštruktívna neposlušnosť

Zaväzujeme sa neposlúchať každú eticky alebo politicky neprijateľnú smernicu alebo politiku status quo; napr. úsporné opatrenia, ťažba a spaľovanie fosílnych palív, ale tiež sa zaväzujeme predkladať alternatívne smernice, politiky a návrhy, ktoré sú konštruktívne (t. j. racionálne, umiernené) a majú schopnosť aj v súčasnom rámci reálne zlepšiť život mnohých ľudí. napr. komplexný zelený nový údel pre Európu DiEM25, ktorý vznikol ako spoločné úsilie nespočetného množstva Európanov prispievajúcich z rôznych krajín.

Racionálny hnev

Očakávame, že eurooligarchia podporí naše konštruktívne návrhy; napr. návrh DiEM25

Green new deal pre Európu? Určite nie! Tak prečo ich navrhovať? Pretože je dôležité

ukázať ľuďom v Európe, najmä tým, ktorí trpia v dnešnom režime, že existuje reálna alternatíva k ich utrpeniu – alternatíva, ktorú ich vládcovia a „biznis ako zvyčajne“, pred ktorými volení lídri zatvárajú oči. Iba vyzbrojení touto realistickou alternatívou budú srdcia a mysle mnohých ľudí naplní racionálny hnev, ktorý je predpokladom politickej revolúcie.

Transnacionalizmus v akcii

Reformizmus je iné slovo pre súhlas alebo kozmetickú zmenu bez skutočnej zmeny.

Dnešnú Európu nemožno reformovať, ale možno ju zmeniť prostredníctvom stretu a zvrhnutie oligarchie – pred vybudovaním autentickej demokracie.

Vízia spoločnosti DiEM25

Tradičné zelené a ľavicové strany sa obmedzujú na manipuláciu a vylepšovanie súčasného systému. Mnohé predtým radikálne strany sa dnes vyhýbajú veľkým víziám a namiesto toho sa sústreďujú na to, aby dokázali, že sú lepšími manažérmi existujúceho systému, ktorého majiteľov sa snažia upokojiť. DiEM25 sa o to nezaujíma. V záujme demokratizácie Európy sa DiEM25 zameriava na transformáciu oligarchického režimu, pod ktorým ľudia pracujú. Na jeho transformáciu potrebujeme štyri veci: Pochopenie toho, ako sa funguje súčasný systém. Víziu alternatívneho ekonomického systému, ktorým ho chceme nahradiť. Rovnako aj plán demokratického riadenia. A plán na presadenie nášho plánovaného prechodu na postkapitalistickú spoločnosť, napriek brániacej sa eurooligarchii.

Náš súčasný systém

Žijeme v období prechodu od rentiérskeho kapitalizmu k niečomu ešte horšiemu, k forme technologického feudalizmu: technofeudalizmu.

Naša ekonomická vízia

Predstavujeme si plne decentralizovaný ekonomický systém založený na družstevných podnikoch s plochou správou (založený na princípe jeden človek – jeden podiel – jeden hlas), ktorý podporuje:

(1) odstránenie rastu v odvetviach, ktoré škodia ľuďom, iným zvieratám a životnému prostrediu (napr. obmedzenie  znečisťovania, továrenské poľnohospodárstvo, reklamný priemysel, výroba cementu, počet osobných automobilov, priemyselný vojenský komplex).

(2) Rast obnoviteľných zdrojov energie, verejného zdravotníctva, duševného zdravia, sociálnej starostlivosti, neobmedzeného vzdelávania a kultúry.

(3) Nepodmienený základný príjem a garancia pracovných miest poskytovaná demokratizovanými centrálnymi bankami, vo svete, kde sa medzinárodný obchod a toky peňazí riadia tak, aby sa vyrovnávali nerovnováhy (napr. obchodné deficity/prebytky) a aby sa pritom financovali skutočné ekologické a sociálne verejné investície v menej rozvinutých častiach planéty.

Naša politická vízia

Uvedomujeme si, že Európania rezignovali na svojich politikov – a majú pravdu! Aby sme posilnili postavenie ľudí v Európe, plánujeme nové vrstvy deliberatívnej demokracie (napr. demokratické deliberačné rady zložené z náhodne vybraných obyvateľov) medzi voličmi a volenými zástupcami (napr. parlamentom, miestne a národné vlády). Na celoeurópskej úrovni sa DiEM25 zaväzuje k sérii ústavných ľudových zhromaždení – podľa rovnakého princípu demokratických poradných zborov – ktoré vypracujú demokratickú ústavu Európskej republiky.

Naša digitálna vízia

Predstavujeme si digitálne spoločenstvo, v ktorom osoby plne vlastnia svoje údaje, platformy, ktoré v súčasnosti fungujú ako digitálne léna, sú socializované, komerčné služby za mierne sumy (čím sa ukončí poskytovanie „bezplatných“ služieb, ktoré nás v súčasnosti premieňajú na komodity veľkých technológií) a Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorá zakazuje všetky autonómne zbrane založené na umelej inteligencii a zároveň chráni dôstojnosť a právo každého človeka.

Naša kultúrna vízia

Uvedomujeme si, že kultúra vo všetkých svojich formách prejavu prostredníctvom umenia, hudby, myslenia a športu môže byť mocným nástrojom zmeny. Kultúru vnímame ako nevyhnutne participatívny a inkluzívny prostriedok sociálnej transformácie. Meta: Centrum pre postkapitalistickú civilizáciu je medzinárodnou umeleckou a kultúrnou platformou pre DiEM25, ktorá koordinuje svoju činnosť s MeRA25 a Progresívnou internacionálou. Meta sa prostredníctvom umenia a výskumu, argumentácie a poézie snaží pomôcť spoločnosti rozísť sa s pochmúrnou súčasnosťou a predstaviť si svet nanovo. S myšlienkami a poslaním DiEM25 v popredí sa meta zapája do diagnostiky našej súčasnej doby a formuluje víziu postkapitalistickej budúcnosti prostredníctvom umenia a tým, že sa stáva platformou pre predstavenia, kampane, rozhovory a diskusie.

Náš plán zmeny

DiEM25 sa zaväzuje vytvárať široké aliancie s hnutiami, ktoré zdieľajú naše metódy konštruktívnej neposlušnosti s cieľom zaviesť demos demokracie všade na svete. Budeme to robiť v každej štvrti, na pracovisku, v každom meste a regióne. Aby sme však zmenili Európu, musíme zmeniť aj vlády, ktoré slúžia oligarchie. Tam, kde to bude potrebné, DiEM25 vytvorí vlastné politické strany (MERA25), ktoré sa budú uchádzať o priazeň voličov v kľúčových voľbách. V ostatných krajinách budeme prispievať k volebným alianciám v súlade s týmto manifestom. Programovo sa bude DiEM25 opierať o náš strednodobý politický program (Zelená nová dohoda pre Európu), ako aj na našej dlhodobej vízii demokratického, ekologického, feministického, mierového, nevykorisťovateľského systému, ktorý je oslobodený od kapitalistických bossov, panovačných štátnych byrokratov a akejkoľvek tendencie ku kolonizácii.

NAŠA VÝZVA

Vyzývame ľudí v Európe i mimo nej, aby sa k nám pridali a spoločne zastavili náporu autoritárstva, a to tak jeho „liberálnych“, ako aj populistických variantov.

Vyzývame ľudí so svedomím, aby si uvedomili, že spoločne môžeme strhnúť papierového tigra, ktorým je dnešná zdanlivo neporaziteľná eurooligarchia.

Vyzývame ľudí, ktorí zdieľajú našu víziu, aby neúnavne pracovali, kým sa nerozšíri hlboká demokracia do podnikového systému, nášho peňažného a úverového systému, našich miestnych zastupiteľstiev, našich parlamentov, našej vlády a všetkých našich inštitúcií – a vyvrcholí v transformovanú Európsku úniu.

Vyzývame verejnosť, aby si uvedomila, že to, čo sa začína ako obyčajná opozícia voči „socializmu pre bankárov“ a „úspornosť pre ostatných“, prinesie svet, v ktorom budú fungovať naše vyspelé technológie tak, aby pomáhali kontrolovať naše životy, riadiť našu spoločnosť na základe princípu jeden člen – jedna akcia – jeden hlas, zakladať rady pre deliberatívnu demokraciu, ktoré pripravujú legislatívu pre naše parlamenty, schvaľovať a dokonca hodnotiť sociálnu a ekologickú hodnotu korporácií a iných inštitúcií.

Naša výzva nesvojprávnym a vykorisťovaným masám, ktoré sú trvalo v úzadí, znie : Spojte sa a konajte! Nemáme nič dôležité čo by sme mohli stratiť. Ale máme kontinent, ktorý musíme vyhrať!

NAŠA SLOBODA

Inšpirujeme sa víziou Európy, ktorá nevykorisťuje a rozvíja rozum, slobodu, toleranciu a predstavivosť, ktorá umožňuje skutočnú solidaritu, komplexnú transparentnosť a autentickú demokraciu. Usilujeme sa o:

1. Demokratickú Európu, v ktorej všetka politická moc vychádza zo zvrchovanosti európskych národov

2. Postkapitalistická Európa, ktorá uplatňuje demokraciu na pracovisku a vo všetkých aspektoch života, nielen vo volebnej politike

3. Sociálna Európa, ktorá si ctí nielen slobodu od zasahovania, ale aj základný príjem, starostlivosť a tovary, ktoré človeka zbavujú núdze a vykorisťovania

4. Udržateľná Európa, ktorá žije v rámci možností planéty a minimalizuje jej vplyv na životné prostredie prostredníctvom harmonického života so všetkými živými bytosťami, zachovaním a obnovou biodiverzity, odstránením znečistenia a opustením všetkých fosílnych palív hlboko v zemi

5. Ekologická Európa, ktorá vedie ekologický a spravodlivý prechod na celom svete

6. Internacionálna Európa, ktorá sa k neeurópanom správa ako k samým o sebe a pracuje v aktívnej solidarite s vykorisťovanými národmi na celom svete

7. Zjednotená Európa, ktorej národy prejavujú rovnakú mieru solidarity medzi národmi ako v národe samotnom

8. Pluralitná Európa regiónov, etník, národov, jazykov, filozofií a kultúr, kde človek môže byť zároveň Európanom aj vlastencom

9. Rozmanitá Európa, ktorá oslavuje odlišnosť a ukončí každú diskrimináciu založenú na

na základe sociálnej triedy, vzdelania, pohlavia, farby pleti, veku, národného pôvodu, filozofie, viery, zdravotného postihnutia alebo sexuálnej orientácie

10. Decentralizovaná Európa, ktorá využíva centrálnu moc na maximalizáciu demokracie v obciach, mestách, regiónoch a štátoch

11. Nadnárodná Európa, v ktorej politické zastúpenie presahuje hranice jednotlivých štátov hranice

12. Transparentná Európa, v ktorej sa všetko rozhodovanie uskutočňuje pod vedením občanov ich pod kontrolou

13. Suverénna Európa, ktorá presadzuje svoje domáce technológie v službách solidarity

14. Poctivá Európa, ktorá sa usiluje o svetlú budúcnosť bez toho, aby sa skrývala pred svojou imperialistickou minulosťou

15. Kultúrna Európa, ktorá využíva bohatú kultúrnu mozaiku svojich obyvateľov a propaguje nielen svoje neoceniteľné kultúrne dedičstvo, ale aj tvorbu európskych disidentských umelcov, hudobníkov, spisovateľov a básnikov, ktorí prispievajú k progresívnej demokracii.

16. Tvorivá a technologicky suverénna Európa, ktorá uvoľňuje a chráni inovačné sily predstavivosti svojich občanov

17. Mierová Európa, ktorá zmierňuje napätie vo svojich východných, stredomorských a egejských regiónoch, ukončuje svoje koloniálne projekty na Blízkom východe, v Afrike a inde, ako aj všade pôsobí ako hrádza proti sirénam militarizmu a expanzionizmu.

18. Otvorená Európa, ktorá je živá a príťažlivá pre myšlienky, ľudí a inšpirácie z celého sveta, ktorá uznáva ploty a hranice ako znaky slabosti, šíriace neistotu v mene bezpečnosti

19. Vítajúca Európa, ktorá si uvedomuje, že po storočiach, počas ktorých Európania kolonizovali alebo ovládali politiku zvyšku sveta, je teraz potrebné prijať migrantov a utečencov

20. Oslobodená Európa, v ktorej zaniknú privilégiá, predsudky, deprivácia a hrozba násilia, čo umožní ľuďom v Európe i mimo nej rodiť sa do menej stereotypných rolí, využívať rovnomerné šance na rozvoj svojho potenciálu a slobodne si vyberať viac svojich partnerov vo všetkých oblastiach života, práce a spoločnosti

Pridajte sa k nám. Carpe DiEM25!