HODNOTOVÉ TÉZY

(na našich tézach budeme sústavne pracovať, priebežne ich dopĺňať a vylepšovať)

DAŇOVÝ SYSTÉM

Téza: zvýšiť progresivitu a viac zdaniť kapitál a majetok – menej prácu a spotrebu

 1. Diferenciácia sadzieb DPH v závislosti od charakteru tovaru/služby (zníženie DPH na potraviny, lieky na predpis, zvýšenie DPH na luxusný tovar a služby)
 2. Zosilnenie daňovej progresivity pri dani z príjmu
 3. Zavedenie primeranej dane z prevodu majetku a dedičstva na majetky s vysokou trhovou hodnotou
 4. Priblíženie výšky dane z dividend na európsku úroveň  
 5. Zvýšenie daňovej solidarity
 6. Revízia daňovo-odvodovej povinnosti živnostníkov  

VEREJNÝ SEKTOR, DOPRAVA, VÝSTAVBA A SOCIÁLNA SFÉRA

Téza: zvýšiť atraktivitu verejnej správy, ohodnotiť zamestnancov podľa ich skutočnej spoločenskej hodnoty. Zvýšiť atraktivitu verejnej dopravy na úkor individuálnej. 

 1. Plošné zvýšenie platov v školstve a zdravotníctve (a ich následné naviazanie na rast podľa priemernej mzdy)  
 2. Plošné zvýšenie starobných dôchodkov
 3. Podpora verejnej dopravy (dobudovanie a obnova železníc a vlakových súprav, podpora cestovania MHD, zavedenie mikrobusovej prímestskej dopravy)
 4. Primerané skrátenie pracovného času
 5. Odluka Cirkvi od štátu (financovanie cirkví z povinných príspevkov z ročného daňového zúčtovania ich členov, podobný systém ako dnes pri 2% pre neziskové organizácie)
 6. Podpora výstavby štátnych nájomných bytov a rozšírenie ich aktuálnej dostupnosti  
 7. Balík opatrení s cieľom zastabilizovať ceny bytov (zvýšenie dane z nehnuteľnosti na neobývané byty, zavedenie možnosti zastropovania nájomného, povinnosť developera vyčleniť časť bytov v rámci novostavieb na štátne sociálne byty, výstavba sociálnych bytov)
 8. Jednotné dôchodkové sporenie v rámci povinných odvodov a ponechanie súkromných správcovských spoločností len v rámci doplnkového dôchodkového sporenia.
 9. Podpora mladých rodín (zvýšenie rodičovského príspevku, zvýšenie daňového bonusu na dieťa a zvýšenie sumy prídavku na dieťa)
 10. Osobné ohodnotenie v štátnej správe – motivačné odmeny v prípade ušetrení nemalých finančných prostriedkov

ZDRAVOTNÍCTVO

Téza: bezplatné zdravotníctvo pre každého v čo najvyššej kvalite. Postaviť zdravotníctvo ako prioritu a tomu prispôsobiť jeho financovanie. Obmedziť odtekanie financií zo systému.

 1. Zastabilizovanie počtu zdravotníkov (zvýšením platov, motivujúcimi pracovnými podmienkami, možnosti vzdelávania sa a podieľania na výskume, uľahčenie príchodu zdravotníkov z tretích krajín a krajín EÚ)
 2. Dofinancovanie zdravotníctva a zreálnenie platieb za výkony a poistencov štátu
 3. Prísnejšia regulácia siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na základe potrieb pacientov
 4. Zvýšenie kompetencii všeobecným lekárom a lekárnikom, za adekvátneho finančného krytia
 5. Kategorizácia biologických a inovatívnych liekov na úrovni krajín EÚ
 6. Motivácia k pravidelným zdravotným prehliadkam
 7. Transparentné platby ZP podľa charakteru poistného kmeňa
 8. Regulácia zisku ZP alebo Zákaz tvorby zisku ZP z povinných zdravotných odvodov
 9. Zadefinovanie nároku poistenca na zdravotnú starostlivosť z verejného ZP
 10. Elektronické zdravotníctvo a dôsledná kontrola preskripcie a úkonov hradených zo ZP
 11. Finančná štartovacia injekcia pre zriadenie/obnovenie ambulancií v regiónoch

POĽNOHOSPODÁRSTVO A OCHRANA PRÍRODY

Téza: Zvýšenie potravinovej sebestačnosti s dôrazom na zdravé životné prostredie

 1. Vymedzenie zelených pásov v poľnohospodárskych monokultúrach pre lesný porast, lúky a mokrade
 2. Podpora a ochrana rozmanitosti biotopov a biodiverzity
 3. Podpora vodozádržných opatrení a ochrana vodných zdrojov
 4. Podpora potravinovej sebestačnosti (nižšia uhlíková stopa, zdravé lokálne potraviny, zamestnanie dlhodobo nezamestnaných a nekvalifikovaných pracovníkov)
 5. Podpora výsadby a udržiavania zelene v mestách
 6. Sprísnenie legislatívy pre ťažbu dreva v chránených územiach
 7. Aplikácia návrhov európskeho hnutia Diem25
 8. Sceľovanie vlastníctva poľnohospodárskych a lesných pozemkov (pre účely lepšieho manažovania agropodnikania, ekologických zmien v krajine a prístupu k vlastníctvu)

MEDZINÁRODNÁ POLITIKA, EURÓPSKA ÚNIA A JUSTÍCIA

Téza: Mierový a sebavedomý štát pevne ukotvený v Európe

 1. Posilňovanie celoeurópskej spolupráce   
 2. Väčšia demokratizácia štruktúr EÚ, posilnenie kompetencií Európskeho parlamentu a možnosť spoluúčasti občanov EÚ na jej politike  
 3. Aplikácia celoeurópskeho investičného plánu podľa návrhov európskeho hnutia Diem25
 4. Jednoznačná európska orientácia krajiny a budovanie priateľských a obchodných vzťahov so všetkými štátmi.
 5. Posilnenie zahraničnej mierovej pomoci namiesto vojenských intervencii
 6. Nižšie tresty za držanie drog
 7. Protidrogová politika v duchu „harm reduction“, so zreteľom na ochranu zdravia užívateľov a prevenciu závislosti a pridružených zdravotných a sociálnych problémov
 8. Vyššia vymožiteľnosť práva, zrýchlenie súdnych konaní, štát na strane poškodeného občana
 9. Otvorenie spoločenskej diskusie o eutanázií resp. asistovanej samovražde  

HOSPODÁRSTVO

Téza: Pomoc malým a stredným podnikateľom. Vzdelanostná ekonomika namiesto montovne s lacnou pracovnou silou a demokratizácia pracovného prostredia.

 1. Nasmerovať investičné stimuly len do zaostalých regiónov a firiem orientujúcich sa na výskum a vývoj
 2. Podpora začínajúcim podnikateľom napr. bezúročné pôžičky, daňové stimuly,…
 3. Zníženie byrokracie pre podnikateľov, živnostníkov a sociálne podniky
 4. Využitie dlhodobo nezamestnaných v štátnych investičných projektoch za férovú mzdu
 5. Legislatívna a daňová podpora demokratického družstevného zriadenia a vlastníctva firiem (firmy vlastnené zamestnancami) a sociálnych podnikov

ŠKOLSTVO, VEDA A VÝSKUM

Téza: Podpora vedy a výskumu, bezplatné a kvalitné školstvo pre všetkých

 1. Zvýšenie platov pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom (a ich následné naviazanie na rast podľa priemernej mzdy)
 2. Podporovať duálne vzdelávanie
 3. Zjednotenie zamestnancov materských, základných a stredných škôl pod 1 inštitúciu (Ministerstvo školstva)
 4. Podpora vedy a výskumu a zvýšenie podielu financovania vedy, výskumu a vysokého školstva
 5. Podpora prepojenia výskumných pracovísk so súkromnou sférou

DEMOKRATIZÁCIA SPOLOČNOSTI

Téza: Viac demokracie v spoločnosti aj v práci. 

 1. Volebná reforma (viac volebných obvodov, predĺženie moratória na predvolebné prieskumy, predvolebné diskusie na základe losovania, nie prieskumov verejnej mienky)
 2. Posilnenie verejnoprávnych médií za dôslednej kontroly ich nezávislosti
 3. Posilnenie participatívnych rozpočtov
 4. Zníženie kvóra na referendum (na základe spoločenskej dohody napr. 40 %)