HODNOTOVÉ TÉZY

Všetky naše tézy sme interne prediskutovali a prešli poctivým hlasovacím procesom, kde väčšina hlasujúcich členov a členiek hodnotovú tézu podporila. DiEM25 na Slovensku sa snaží interne dodržiavať inkluzívne demokratické pravidlá. Tézy môže navrhnúť každý a každá člen a členka a ak v internom hlasovaní uspejú zverejnia sa na našom webe.

(na našich tézach budeme sústavne pracovať, priebežne ich dopĺňať a vylepšovať)

DAŇOVÝ SYSTÉM

Téza: zvýšiť progresivitu a viac zdaniť kapitál a majetok – menej prácu a spotrebu

 1. Diferenciácia sadzieb DPH v závislosti od charakteru tovaru/služby – kategorizácia tovarov a zvýšenie DPH na napr. luxusný a iný vybraný tovar (napr. s vysokým obsahom jednoduchých cukrov, ako ochutené sladené nápoje, cukrovinky a s vysokým obsahom soli ako slané pochutiny chipsy, tyčinky a pod.) – porovnanie so svetom tuhttps://taxfoundation.org/consumption-tax-policies/
 2. Zosilnenie daňovej progresivity pri dani z príjmu – https://taxfoundation.org/top-personal-income-tax-rates-europe-2022/
 3. Zavedenie primeranej dane z prevodu majetku a dedičstva na majetky s vysokou trhovou hodnotou – https://taxfoundation.org/inheritance-taxes-estate-taxes-europe-2022/
 4. Priblíženie výšky dane z dividend na európsku úroveň  – https://taxfoundation.org/dividend-tax-rates-europe-2020/
 5. Zvýšenie daňovej solidarity, daňovej progresivity a úprava daňového mixu – https://taxfoundation.org/publications/sources-of-government-revenue-in-the-oecd/
 6. Revízia daňovo-odvodovej povinnosti živnostníkov  – https://taxfoundation.org/corporate-tax-rates-by-country-2022/

VEREJNÝ SEKTOR, DOPRAVA, VÝSTAVBA A SOCIÁLNA SFÉRA

Téza: zvýšiť atraktivitu verejnej správy, ohodnotiť zamestnancov podľa ich skutočnej spoločenskej hodnoty. Zvýšiť atraktivitu verejnej dopravy na úkor individuálnej, pordpora rodín s deťmi, Občianska dividenda.

 1. Plošné zvýšenie starobných dôchodkov – https://data.oecd.org/socialexp/pension-spending.htm
 2. Podpora verejnej dopravy (dobudovanie a obnova železníc a vlakových súprav, podpora cestovania MHD, zavedenie mikrobusovej prímestskej dopravy) – https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20180904-1
 3. Odluka Cirkvi od štátu (financovanie cirkví z povinných príspevkov z ročného daňového zúčtovania ich členov, podobný systém ako dnes pri 2% pre neziskové organizácie)https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_religion_in_Europe_by_country
 4. Podpora výstavby štátnych nájomných bytov a rozšírenie ich aktuálnej dostupnosti  – https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html
 5. Balík opatrení s cieľom zastabilizovať ceny bytov (zvýšenie dane z nehnuteľnosti na neobývané byty, zavedenie možnosti zastropovania nájomného, povinnosť developera vyčleniť časť bytov v rámci novostavieb na štátne sociálne byty, výstavba sociálnych bytov) – https://taxfoundation.org/real-property-taxes-in-europe-2020/
 6. Jednotné dôchodkové sporenie v rámci povinných odvodov a ponechanie súkromných správcovských spoločností len v rámci doplnkového dôchodkového sporenia.
 7. Podpora mladých rodín (zvýšenie rodičovského príspevku, zvýšenie daňového bonusu na dieťa a zvýšenie sumy prídavku na dieťa)
 8. Zaviesť cenovo výhodný celoštátny lístok na verejnú dopravu na spôsob Nemecka a Rakúska
 9. Aj na legislatívnej aj na celospoločenskej úrovni treba opustiť naratív o „materskej/rodičovskej dovolenke“ a vnímať starostlivosť o deti ako celospoločenskú prioritu. Miesto „dovolenky“ je to materská/rodičovská starostlivosť.
 10. Rodičovská starostlivosť má byť braná ako plnohodnotná práca a ľudia, ktorí ostali doma s deťmi majú dostávať minimálnu mzdu.
 11. Treba začať celospoločenskú debatu o Občianskej dividende (alias Základný nepodmienený príjem), o zdrojoch jej financovania, pravidlách vyplácania a čase jej zavedenia.

ZAMESTNANOSŤ A PRACOVNÉ PRÁVO

Téza: Práca vytvára hodnoty a má byť preto náležite ocenená = treba podporiť odborové organizovanie v krajine a kooperativizmus/družstevníctvo

 1. Plošné zvýšenie platov v školstve a zdravotníctve (a ich následné naviazanie na rast podľa priemernej mzdy)  – https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm#indicator-chart
 2. Primerané skrátenie pracovného času – https://ourworldindata.org/working-hours
 3. Osobné ohodnotenie v štátnej správe – motivačné odmeny v prípade ušetrení nemalých finančných prostriedkov
 4. Dostať podporu kooperativizmu a družstevníctva do ústavy po vzore Talianska – pozri https://www.halieus.it/en/cooperative-movement/
 5. Prijať Pravidlo prvého odmietnutia = pri zmene vlastníctva firmy (predaj/dedenie/prechod na akciovú spoločnosť) dať zamestnancom prednostné právo prevziať firmu do kooperatívneho/družstevného vlastníctva = spraviť firmu vlastnenú zamestnancami
 6. Podpora družstevníctva a kooperativizmu cez štátny fond poskytujúci kapitál zamestnancom, ktorí chcú využiť Právo prvého odmietnutia, ale chýba im kapitál na odkúpenie firmy kde pracujú
 7. Pracovnici z agentúr musia zo zákona zarábať viacej ako kmeňoví zamestnanci
 8. Informačná asymetria ohľadom miezd má byť potláčaná. Preto majú byť všetky mzdy vo firmách zo zákona transparentne dohľadateľné pre všetkých zamestnancov.
 9. Ženy s diagnostikovanými bolastivými menštruáciami majú zo zákona dostať viac dni dovolenky
 10. Umožniť teleprácu v primeranom rozsahu každému, koho práca to umožňuje

Podsekcia: podpora odborovej organizovanosti

 1. Iniciovať prechod na systém, že štátne zákazky dostanú len firmy s podpísanou kolektívnou zmluvou = také, kde je etablovaná odborová organizácia – https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TUD
 2. Zavedenie trestného činu sabotáž pri vedomom obmedzovaní činnosti odborových organizácií, zamestnaneckých rád a zamestnaneckých dôverníkov po vzore Nemecka.
 3. Zlepšenie vymožiteľnosti nárokov zamestnancov na pracovných súdoch. Pri naliehavom právnom záujme rozšírenie inštitútov priebežného opatrenia a povinnosť rozhodnúť prvostupňovo do 6 mesiacov od podania žaloby. Po prekročení tejto lehoty sankcia vyplácania žalovanej piemernej mzdy zamestnanca štátom do vynesenia rozsudku prvostupňovým súdom. Obdobný postup pri spochybňovaní odborovej organizácie pôsobiť v konkrétnom podniku.
 4. Personálne posilnenie inšpektorátov práce s pravidelným zverejňovaním výsledkov činnosti – počte kontrol, reálne zaplatených právoplatných pokút za konkrétne porušenia (s odhadom vzniknutej škody, keďže sa jedná aj o nekalú hospodársku súťaž), oblastí ktorých sa kontroly týkali. Vypracovanie katalógu závažných porušení pracovnoprávnych predpisov so sankciou zákazu podnikania po opakovanom porušení.
 5. Zverejňovanie akýchkoľvek platieb (výška, účel, výpočet) odborovým organizáciám štátnou správou, štátnymi podnikmi a pod.
 6. Zatraktívnenie finančného ohodnotenia sprostredkovateľov a rozhodcov v kolektívnych sporoch.
 7. Odborová organizácia zastupujúca priamo zamestnanca má mať v prípade úspechu rovnaký nárok na náhradu nákladov zastupovania ako zamestnávatelia. Asymetria rozdelenia procesnáho rizika a nákladov spojených so zastupovaním je neobhájiteľná a neférovo zvýhodňuje zamestnávateľov – paradoxne ten silnejší subjekt pracovnoprávneho sporu.

ZDRAVOTNÍCTVO

Téza: bezplatné zdravotníctvo pre každého v čo najvyššej kvalite. Postaviť zdravotníctvo ako prioritu a tomu prispôsobiť jeho financovanie. Obmedziť odtekanie financií zo systému.

 1. Zastabilizovanie počtu zdravotníkov (zvýšením platov, motivujúcimi pracovnými podmienkami, možnosti vzdelávania sa a podieľania na výskume, uľahčenie príchodu zdravotníkov z tretích krajín a krajín EÚ) – https://www.oecd-ilibrary.org/sites/98e2d5de-en/index.html?itemId=/content/component/98e2d5de-en
 2. Dofinancovanie zdravotníctva a zreálnenie platieb za výkony a poistencov štátu – https://www.oecd-ilibrary.org/sites/98e2d5de-en/index.html?itemId=/content/component/98e2d5de-en
 3. Prísnejšia regulácia siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na základe potrieb pacientov
 4. Zvýšenie kompetencii všeobecným lekárom a lekárnikom, za adekvátneho finančného krytia
 5. Kategorizácia biologických a inovatívnych liekov na úrovni krajín EÚ
 6. Motivácia k pravidelným zdravotným prehliadkam
 7. Transparentné platby ZP podľa charakteru poistného kmeňa
 8. Regulácia zisku ZP alebo Zákaz tvorby zisku ZP z povinných zdravotných odvodov
 9. Zadefinovanie nároku poistenca na zdravotnú starostlivosť z verejného ZP
 10. Elektronické zdravotníctvo a dôsledná kontrola preskripcie a úkonov hradených zo ZP
 11. Finančná štartovacia injekcia pre zriadenie/obnovenie ambulancií v regiónoch

POĽNOHOSPODÁRSTVO A OCHRANA PRÍRODY

Téza: Zvýšenie potravinovej sebestačnosti s dôrazom na zdravé životné prostredie

 1. Vymedzenie zelených pásov v poľnohospodárskych monokultúrach pre lesný porast, lúky a mokrade
 2. Podpora a ochrana rozmanitosti biotopov a biodiverzity
 3. Podpora vodozádržných opatrení a ochrana vodných zdrojov
 4. Podpora potravinovej sebestačnosti (nižšia uhlíková stopa, zdravé lokálne potraviny, zamestnanie dlhodobo nezamestnaných a nekvalifikovaných pracovníkov)
 5. Podpora výsadby a udržiavania zelene v mestách
 6. Sprísnenie legislatívy pre ťažbu dreva v chránených územiach
 7. Aplikácia návrhov európskeho hnutia DiEM25
 8. Sceľovanie vlastníctva poľnohospodárskych a lesných pozemkov (pre účely lepšieho manažovania agropodnikania, ekologických zmien v krajine a prístupu k vlastníctvu)
 9. Väčšia ochrana poľnohospodárskej pôdy sprísnením aktuálnej legislatívy
 10. Na cenových ponukách spotrebičov/áut/a všetkého čo má dopad na životné prostredie uvádzať nie len cenu výrobku ale aj TCO (total cost of ownership = celkové náklady na vlastníctvo = cenu spotrebovanej energie počas života spotrebiča) veľkým a cenu informatívne malým písmom
 11.  Kategorizovať mäso podľa kvality života chovaných zvierat (niečo podobné je už pri vajíčkach = klietkový chov / podstielka/ voľný výbeh )
 12. Štát by mal podporovať agropodniky, ktoré majú preukázateľne nižšiu CO2 stopu pri výrobe mliečnych produktov a chove zvierat a ktoré praktizujú humánny chov zvierat.

MEDZINÁRODNÁ POLITIKA, EURÓPSKA ÚNIA A JUSTÍCIA

Téza: Mierový a sebavedomý štát pevne ukotvený v Európe

 1. Posilňovanie celoeurópskej spolupráce   
 2. Väčšia demokratizácia štruktúr EÚ, posilnenie kompetencií Európskeho parlamentu a možnosť spoluúčasti občanov EÚ na jej politike  
 3. Aplikácia celoeurópskeho investičného plánu podľa návrhov európskeho hnutia DiEM25
 4. Jednoznačná európska orientácia krajiny a budovanie priateľských a obchodných vzťahov so všetkými štátmi.
 5. Posilnenie zahraničnej mierovej pomoci namiesto vojenských intervencii
 6. Nižšie tresty za držanie drog – https://worldpopulationreview.com/country-rankings/incarceration-rates-by-country
 7. Protidrogová politika v duchu „harm reduction“, so zreteľom na ochranu zdravia užívateľov a prevenciu závislosti a pridružených zdravotných a sociálnych problémov
 8. Vyššia vymožiteľnosť práva, zrýchlenie súdnych konaní, štát na strane poškodeného občana
 9. Otvorenie spoločenskej diskusie o eutanázií resp. asistovanej samovražde  
 10. Ratifikácia zmluvy OSN o zákaze nukleárnych zbraní – https://treaties.unoda.org/t/tpnw
 11. Slovensko zvýši svoje príspevky na Globálnu spoluprácu („rozvojovú pomoc“) na 1% HDP – https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm

HOSPODÁRSTVO

Téza: Pomoc malým a stredným podnikateľom. Vzdelanostná ekonomika namiesto montovne s lacnou pracovnou silou a demokratizácia pracovného prostredia.

 1. Nasmerovať investičné stimuly len do zaostalých regiónov a firiem orientujúcich sa na výskum a vývoj
 2. Podpora začínajúcim podnikateľom napr. bezúročné pôžičky, daňové stimuly,…
 3. Zníženie byrokracie pre podnikateľov, živnostníkov a sociálne podniky
 4. Využitie dlhodobo nezamestnaných v štátnych investičných projektoch za férovú mzdu
 5. Legislatívna a daňová podpora demokratického družstevného zriadenia a vlastníctva firiem (firmy vlastnené zamestnancami) a sociálnych podnikov
 6. Nastavenie a diskusia o dlhodobej stratégii hospodárskej, poľnohospodárskej a potravinovej politiky štátu
 7. Podpora cirkulárnej ekonomiky
 8. Vytvoriť akčný plán na odstránenie bezdomovcova po vzore Fínska – https://oecdecoscope.blog/…/finlands…/comment-page-1/

ŠKOLSTVO, VEDA A VÝSKUM

Téza: Podpora vedy a výskumu, bezplatné a kvalitné školstvo pre všetkých

 1. Zvýšenie platov pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom (a ich následné naviazanie na rast podľa priemernej mzdy) – https://data.oecd.org/teachers/teachers-salaries.htm
 2. Podporovať duálne vzdelávanie
 3. Zjednotenie zamestnancov materských, základných a stredných škôl pod 1 inštitúciu (Ministerstvo školstva)
 4. Podpora vedy a výskumu a zvýšenie podielu financovania vedy, výskumu a vysokého školstva
 5. Podpora prepojenia výskumných pracovísk so súkromnou sférou
 6. Zabezpečiť prístup na vysokorýchlostný internet pre každého občana a občianku

DEMOKRATIZÁCIA SPOLOČNOSTI

Téza: Viac demokracie v spoločnosti aj v práci. 

 1. Volebná reforma (predĺženie moratória na predvolebné prieskumy; predvolebné diskusie na základe losovania, nie prieskumov verejnej mienky; stanovenie presného počtu kandidátov na poslancov z každého kraja na kandidátnych listinách politických strán do parlamentných volieb podľa počtu obyvateľov jednotlivých krajov)
 2. Posilnenie verejnoprávnych médií za dôslednej kontroly ich nezávislosti
 3. Posilnenie participatívnych rozpočtov
 4. Zníženie kvóra na referendum (na základe spoločenskej dohody napr. 40 %)